Weryfikacja przepływomierzy MAGFLO w miejscu instalacji

Na dokładność przepływomierza w rzeczywistych warunkach pracy mają wpływ określone parametry. Parametry te są sprawdzane przy użyciu unikalnej, opatentowanej metody kontroli opracowanej dla przepływomierzy SITRANS F M MAGFLO.

Urządzenie sprawdzające (weryfikator) pozwala uzyskać pewność wymaganą dla istotnych pomiarów.

Proces weryfikacji:

 1. Test przetwornika
  Symulacja przepływu umożliwiająca w sprawdzenie całego układu elektroniki
 2. Test izolacji przepływomierza
  Umożliwia sprawdzenie, czy sygnał przepływu generowany przez czujnik pomiarowy nie podlega działaniu zakłóceń zewnętrznych
 3. Test magnetyzacji czujnika
  Umożliwia sprawdzenie parametrów magnetycznych czujnika pomiarowego
 4. Certyfikat
  Certyfikat stanowi dokumentację weryfikacji

  Korzyści:

  • Sprawdzenie działania na miejscu bez przerw w pracy przepływomierza.
  • Oszczędność pieniędzy i środków poprzez dokładne dozowanie wymaganych ilości substancji.
  • Weryfikacja nowych lub istniejących instalacji.
  • Pełna automatyka – brak ustawień ręcznych lub wprowadzania danych – dzięki wstępnie zdefiniowanym ustawieniom fabrycznym.
  • Brak kosztów demontażu lub montażu.
  • Wyniki w czasie poniżej 20 minut.
  • Pełny raport potwierdzający prawidłowe działanie przepływomierza zgodnie z normą jakości ISO 9001 i normą zarządzania IS0 14001- jako aprobata przekazana przez wykonawcę użytkownikowi końcowemu.

  Legalizacja przepływomierzy MAGFLO

  Jest to zespół czynności obejmujących sprawdzenie, stwierdzenie i poświadczenie dowodem legalizacji, że przyrząd pomiarowy spełnia wymagania określone   w odpowiednich rozporządzeniach Ministra Gospodarki. Dowodem wykonania legalizacji przepływomierzy MAGFLO jest plomba legalizacyjna. Legalizację wykonuje się na akredytowanym stanowisku pomiarowym w obecności urzędnika Głównego Urzędu Miar. Legalizacja przepływomierzy ważna jest 5 lat.

  Uwaga: Przepływomierze do pomiaru rozliczeniowego ilości odprowadzanych ścieków nie podlegają w Polsce prawnej kontroli metrologicznej.

  Wzorcowanie / kalibracja przepływomierzy MAGFLO

  Wzorcowanie inaczej kalibracja – to zbiór czynności mających na celu sprawdzenie właściwości metrologicznych danego przyrządu. Wzorcowanie polega na porównaniu w ustalonych warunkach (w konkretnych punktach wzorcowania) wskazań sprawdzanego przyrządu z wskazaniami odpowiedniego wzorca pomiarowego.  Na podstawie wyników badań uzyskanych podczas wzorcowania dla sprawdzanego przyrządu wystawiany jest dokument zwany świadectwem wzorcowania.